Smith William (1769-1839)

Title: Smith William (1769-1839)
Authors: Fontaine, Henri
Keywords: Tiểu sử;Đóng góp khoa học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: tr. 2189-2190
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18576
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đứt gãy địa chất

Định tuổi tương đối của đá

Nếp uốn