Khoáng sản kim loại

Title: Khoáng sản kim loại
Authors: Vũ, Chí Hiếu
Keywords: Khoáng sản kim loại sắt và hợp kim sắt: Fe,Mn, Cr, V, Ni, Co, Mo, W;Khoáng sản kim loại cơ bản: Cu, Pb, Zn Sn, Sb, Hg, Bi;Khoáng sản kim loại nhẹ: Al, Ti;Khoáng sản kim loại quý: Au, Ag, nhóm Pt;Khoáng sản đất hiếm
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Khoáng sản kim loại bao gồm các loại khoáng sản dùng để luyện ra các kim loại hoặc hợp kim của chúng. Dựa vào thành phần, tính chất và giá trị sử dụng, chia ra: Khoáng sản kim loại sắt và hợp kim sắt Fe, Mn, Cr, V, Ni, Co, Mo, W; Khoáng sản kim loại cơ bản Cu, Pb, Zn, Sn, Sb, Hg, Bi; Khoáng sản kim loại nhẹ Al (bauxite), Ti: Khoáng sản kim loại quý Au, Ag, nhóm Pt; Khoáng sản kim loại loại hiếm, đất hiếm và phân tán Li, Be, Ta, Nb, Zr, Gf, Rb, Cs, In, Ga, Ge, Se, Te, Re, Tl; Khoáng sản kim loại loại phóng xạ U, Th
Description: tr. 1140 - 1147
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18541
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đứt gãy địa chất

Định tuổi tương đối của đá

Nếp uốn